Op 22 maart is het ontwerp van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet in consultatie gegaan. Hierin zijn regelingen neergelegd inzake onteigening, voorkeursrecht, landinrichting en kostenverhaal.

Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is momenteel in parlementaire behandeling. Met de Aanvullingswet zijn onder meer de instrumenten voorkeursrecht, onteigening en landinrichting, die zijn geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten , de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied, geïntegreerd in de Omgevingswet. Deze onderwerpen worden in het onderhavige Aanvullingsbesluit grondeigendom uitgewerkt..

Ook in stedelijk gebied

Voorts wordt met de nieuwe wetgeving de mogelijkheid van kavelruil in het landelijk gebied ook mogelijk gemaakt in het stedelijk gebied. Tevens is de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet vereenvoudigd tot een regeling voor kostenverhaal. Met deze aanvullingen voorziet de Omgevingswet in een integraal instrumentarium voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Voorkeursrechtbeschikking

Met dit Aanvullingsbesluit worden over een aantal onderwerpen uit de Aanvullingswet nadere regels gesteld. Dit betreft inhoudelijke en procedurele regels voor de voorkeursrechtbeschikking, de onteigeningsbeschikking, het ruilbesluit en het besluit geldelijke regelingen. Daarnaast worden algemene regels gegeven over landinrichtingsactiviteiten en worden de bestaande regels over het kostenverhaal op onderdelen gewijzigd.

Gevolgen voor de eigendom

De instrumenten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kostenverhaal, en ook kavelruil hebben met elkaar gemeen dat zij gevolgen hebben voor de eigendom en de daarvan afgeleide zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende zaken. Deze gevolgen onderscheiden de instrumenten van de (meeste) andere instrumenten in de Omgevingswet.

Gebruiksgemak omgevingsrecht

Door de regels over de grondbeleidsinstrumenten te harmoniseren en te vereenvoudigen worden de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht gediend. Door de instrumenten voor grondbeleid op te nemen in het systeem van de Omgevingswet wordt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving bevorderd.

Forward Advocaten houdt u uiteraard verder op de hoogte op het moment dat er nieuwe relevante ontwikkelingen zijn.

Bron: internetconsultatie.nl

 

 

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Frans van der Loo.