Ondernemers hebben dagelijks te maken met de energietransitie. Al was het maar omdat het klimaat simpelweg verandert. Zo heeft Nederland op veel plekken te kampen met een te hoge stikstofdepositie, waardoor de soortendiversiteit in de natuur (die onder meer is beschermd in een aantal Natura-2000 gebieden) achteruit gaat. Dit leidt er onder meer toe dat recent door de hoogste bestuursrechter ( de Raad van State) is besloten dat een in de regelgeving opgenomen “stikstof-vrijstelling voor bouwen” niet meer kan worden toegepast. En langere periodes van droogte leiden tot beregeningsverboden, waardoor ondernemers acuut in de knel komen omdat zij hun gewassen niet meer kunnen beregenen. Een enkeling die dit negeert krijgt zelfs met dwangsommen te maken!

Landelijk ligt er, mede vanwege internationale afspraken, dan ook een forse en kostbare opgave om broeikasgassen terug te dringen, de afhankelijkheid van (buitenlands) gas aanzienlijk te verminderen, het aandeel hernieuwbare energiebronnen te vermeerderen etc. etc. Hier komt veel nieuwe regelgeving bij kijken. Ook blijken sommige vraagstukken niet of deels gereguleerd, waarbij moet worden gevaren op bestaande regelgeving die daar vaak niet voor is geschreven. Verder speelt de rechter een steeds actievere rol, door bijvoorbeeld een directe opdracht aan de Staat of Shell te geven om milieuverplichtingen na te komen.

In de huurbranche komt het voorgaande ook terug doordat er bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2023 voor kantoren een label C verplichting geldt. De labelverplichting hangt samen met de energiezuinigheid van gebouwen. Zuinig zijn met energie leidt in deze tijden al snel tot een minder grote stijging van de energiekosten. Kantoorgebouwen met een label D of lager (nog steeds ongeveer de helft van alle kantoren) kunnen vanaf volgend jaar te maken krijgen met handhaving door de overheid. Het is verstandig om hiermee rekening te houden door het maken van (aanvullende) afspraken voor reeds gesloten of nog te sluiten huurovereenkomsten. Laat het vooral niet op handhaving uitdraaien.

De juridische aspecten van de energietransitie, die aan ondernemers weliswaar regels stelt maar ook kansen biedt, zijn vaak onderbelicht. U krijgt er als ondernemer echter wél steeds vaker mee te maken. Regeren is vooruitzien, dus probeer hier vooral ‘aan de voorkant’ rekening mee te houden!

Spread the word. Share this post!