Een korte samenvatting van het Noodpakket 2.0 met daarnaast het perspectiefpakket op langere termijn. Hierbij moeten wij enige bescheidenheid in acht nemen want sommige zaken liggen nog op de onderhandelingstafel of moeten technisch nog worden uitgewerkt.

 • De huidige NOW-regeling wordt met drie maanden uitgebreid tot en met 31 oktober 2020 waarbij ook een deel van de vaste kosten in aanmerking gaan komen in deze regeling. De uitwerking hiervan volgt nog. Voorwaarde hierbij is dat er geen dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, dat er geen bonussen worden uitgekeerd aan de top en dat er geen inkoop van eigen aandelen mag plaatsvinden.
 • Het uitstel van belastingen zal, zo het er nu uitziet, met drie maanden worden verlengd. Daarnaast wordt op dit moment ook gesproken over een gespreide afbetaling van de opgebouwde verplichting aan de belastingdienst over meerdere jaren.
 • Er komt een betere regeling voor seizoensbedrijven, en deze verbetering gaat in met terugwerkende kracht per 1 maart jl.
 • Ook wordt gekeken naar een minder streng regime als het gaat om de boeteclausule bij mogelijk noodzakelijke ontslagen gedurende de termijn dat de NOW is aangevraagd.
 • Om liquiditeit zoveel mogelijk in de bedrijven te houden, onderhandelen we over een carry back periode inzake de te verrekenen verliezen. Nu is deze carry back periode 1 jaar (2019) maar we pleiten om dit met twee jaar op te rekken (2018 en 2017).
 • De wetgeving omtrent leningen aan DGA’s vanuit de vennootschap wordt aangepast met als mogelijke ingangsdatum 2024. Ook wordt gesproken om zich daarbij uitsluitend te gaan richten op nieuwe gevallen.

Perspectiefpakket

Er wordt momenteel ook reeds gewerkt aan een perspectiefpakket. De volgende zaken worden bepleit bij het kabinet:

 • Geplande investeringen inzake infra, woningen, defensie, energietransitie en klimaatplannen zouden we naar voren willen trekken, zodat dit leidt tot, en bijdraagt aan de noodzakelijke economische groei en dus tot handhaving van werkgelegenheid.
 • Het Nederlands Investeringsfonds (Wopke Wiebes fonds in de volksmond) zou volledig moeten worden uitgevoerd waarbij veel aandacht uitgaat naar innovatie.
 • Om de noodzakelijke woningbouw te kunnen realiseren, hebben we vijf plannen ingediend die nog verder uitgewerkt zullen worden, waarbij PFAS en stikstof worden meegenomen.
 • Er wordt aandacht gevraagd van het kabinet om het vertrouwen in de woningmarkt te handhaven. Een daling van de woningprijzen zou grote impact kunnen hebben op onze economie.
 • NOW 3.0 wordt voorbereid, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van deeltijd- WW in combinatie met scholingsprogramma’s.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met Jorrit Kilian, j.kilian@forwardadvocaten.nl

 

Spread the word. Share this post!

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Jorrit Kilian.